انتخاب واحد مربوطه
درصورتيكه راه حلی برای مشكل خود در مركز اطلاعات نيافتيد، می توانيد درخواست پشتيبانی خود را به يكی از واحد های مربوطه در زير ارسال نماييد

واحد ها 
 

Help Desk Software by Kayako www.nikanhost.com/support/index.php?